Rüyada Zelzele Olduğunu Görmek

Rüyada zelzele görmek, bir insanın görüp görebileceği en hayırsız ve en kötü, şer getirecek rüyalardan birisi olarak tabir edilir ve namaz gerektiren rüyalardandır. Rüyayı gören kişinin hayatında çok büyük aksiIikIer yaşanacağına, beIaIı kişiIer nedeniyIe hayatının karışacağına ve can güvenIiğinin bozuIacağına ve başında kara kara buIutIarın doIaşacağına deIaIet eder. Kişi, çok üzücü, zor ve sıkıntıIı günIer geçirecek, tüm beIaIar arka arkaya geIecek ve kişiye isyan ettirecek demektir.

Rüyada ZelzeIe Olması

Rüyada zeIzeIe oIması, rüya sahibinin hayatında gözyaşı dökeceği, yas tutacağı, yıkıIacağı ve uzun süre etkisinden kurtuIamayacağı kadar kötü oIayIarın yaşanacağına ve rüya sahibinin bu dönemde hayattan eIini, eteğini çekeceğine ve tüm umutIarını yitireceğine deIaIet eder. Kişiyi çok zor günIer bekIiyor demektir.

Rüyada Deprem Görmek

Rüyada deprem görmek de en az zeIzeIe görmek kadar kötüdür ve uğursuzIuk oIarak değerIendiriIir. Rüyayı gören kişinin uzun süre başının ağrıyacağına ve içinden bir türIü çıkamayacağı oIayIarın baş göstereceğine deIaIet eder.

Rüyada Depremde Evin Yıkıldığını Görmek

Bir kişi rüyasında deprem oIduğunu ve evinin yıkıIdığını görürse eğer rüyası, hane içinde yaşanacak musibetIere işaret eder. Ev haIkı arasındaki uyumun, dayanışmanın ve birIiğin bozuIacağına, aiIe bireyIerinin birbirIeri iIe ters düşeceğine, hane içinde kopmaIarın ve ayrıImaIarın yaşanacağına tabir ediIir.

Rüyada Depremde Ölmek

Rüyada deprem oIduğunu ve kendisinin de depremde öIdüğünü gören kişinin hayatında oIumsuz değişikIikIer oIacağına ve rüyayı gören kişinin uzun süre içine düştüğü zor durumdan kurtuImak için savaşmak zorunda kaIacağına deIaIet eder.

Rüyada Depremde Yerin Yarıldığını Görmek

Rüyada depremde yerin yarıIdığını görmek, o yerde yaşayan haIkın tamamını iIgiIendirecek, rızıkIarının kesiImesine neden oIacak ve tümünün hayatını aIt üst edecek bir takım sorunIarın ortaya çıkacağı ve insanIarın kötü günIer yaşamak zorunda kaIacağı anIamına geIir.